| < Październik 2017 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Konta i lokaty bankowe
Kategorie: Wszystkie | Fundusze inwestycyjne | Inne | Konta bankowe | Kredyty | Lokaty | Obligacje
RSS

Fundusze inwestycyjne

poniedziałek, 28 października 2013


Fundusze inwestycyjne Arka BZ WBK

W Funduszach Inwestycyjnych Arka istnieją trzy kategorie jednostek uczestnictwa: A, S i T. Poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa różnią się między sobą wysokością opłaty za zarządzanie: najniższa opłata naliczana jest w przypadku jednostek kategorii T, najwyższą – kategorii A. W konsekwencji, jednostki poszczególnych kategorii w odpowiednio długim terminie różnią się między sobą rentownością inwestycji (im niższa opłata, tym wyższa stopa zwrotu).

Kategoria przyznanych jednostek uczestnictwa zależy od łącznej wartości środków powierzonych przez danego Uczestnika Funduszom Arka, ustalonej według ceny nabycia:

 • jednostki kategorii A przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek, powiększona o bieżącą wpłatę, nie przekracza kwoty 100 000 zł,

 

 • jednostki kategorii S przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek; powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 100 000 zł, lecz nie więcej niż 1 000 000 zł,

 

 • jednostki kategorii T przyznawane są, gdy łączna wartość jednostek, powiększona o bieżącą wpłatę, wynosi co najmniej 1 000 000 zł.


Zasady polityki inwestycyjnej:

 • skarbowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 80% aktywów;
 • subfundusz nie inwestuje w akcje;
 • jest to subfundusz rynku krajowego – co najmniej 66% swoich aktywów Subfundusz lokuje w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej;
 • istnieje ryzyko stopy procentowej: subfundusz może osiągać dodatkowe zyski w przypadku spadku rynkowych stóp lub straty w przypadku wzrostu stóp;
 • subfundusz pozwala osiągać wzrosty wyższe od lokat bankowych, ale w pewnych okresach może wykazywać straty.


arka

Stopy zwrotu obliczone zostały na 30.09.2013.

*Benchmark – punkt odniesienia dla oceny stóp zwrotu danego funduszu, biorący pod uwagę specyfikę jego polityki inwestycyjnej. Benchmarkiem dla funduszu akcji inwestującego na polskiej giełdzie może być np. indeks WIG, a dla funduszu rynku pieniężnego – rentowność bonów skarbowych. Benchmarki mogą być konstruowane w oparciu o wiele wskaźników jednocześnie, na przykład gdy fundusz inwestuje na wielu rynkach.

**Ćwiartka rankingu – wskazanie pozycji funduszu na tle innych funduszy w tej samej grupie na podstawie obliczeń własnych TFI, w oparciu o aktualną klasyfikacją Analiz Online. Liczba 1 oznacza, że fundusz jest wśród 25% najlepszych (pod względem stopy zwrotu) funduszy w grupie, 4 – wśród 25% najsłabszych. 2 i 3 wskazują odpowiednie pozycje pośrednie.

Inwestycje w Arkę BZ WBK Obligacji Skarbowych

Dystrybucję Funduszy Inwestycyjnych Arka prowadzą: Bank Zachodni WBK S.A., Dom Maklerski BZ WBK S.A., BRE Bank SA Private Banking, Dom Inwestycyjny BRE Banku SA, Deutsche Bank PBC S.A., DM PKO Banku Polskiego SA.

czwartek, 24 października 2013


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ING

Ten typ inwestowania pieniędzy może się nam opłacać tylko wtedy, gdy możemy zamrozić środki na dłuższy czas, bo fundusze inwestycyjne osiągają najlepsze zyski po kilku, a nawet kilkunastu latach.

W ty wypadku oszczędności powierzane są specjalistom, którzy nimi obracają, starając się je pomnożyć. Najlepszym rozwiązaniem jest podzielenie środków i zainwestowanie nie w jeden, lecz w kilka funduszy zarządzanych przez rożne towarzystwa.

Aby ograniczyć ryzyko straty do minimum warto wybrać fundusze rynku pieniężnego, Średnio ryzykowne są fundusze stabilnego wzrostu i zrównoważone (część środków inwestowana jest w akcje). Spory zysk mogą przynieść fundusze lokujące pieniądze w akcje spółek, ale w przypadku osłabienia koniunktury na giełdzie a takiej inwestycji można też dużo stracić.

TFI ING

ING Gotówkowy

Subfundusz inwestuje głównie w krótkoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności w bony i obligacje skarbowe oraz w krótkoterminowe depozyty bankowe. Subfundusz nie inwestuje w akcje.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie w krótkim okresie, oczekują stabilnych zysków porównywalnych z zyskami z depozytów bankowych oraz nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje i akceptują niskie ryzyko związane z inwestycjami aktywów Subfunduszu w dłużne instrumenty finansowe.

TFI ING gotówkowy

ING (L) Japonia

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Invest Japan wyodrębnionego w ramach ING (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Invest Japan zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego inwestującego w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii, a także akceptują także średnie ryzyko zmian kursu złotego w stosunku do jena.

TFI ING Japan

ING (L) Długu Korporacyjnego

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego ING (L) Renta Fund Global High Yield wyodrębnionego w ramach ING (L) Renta Fund otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). ING (L) Renta Fund Global High Yield zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (co wyjaśnia przyczynę wyższej dochodowości: w celu skompensowania takiego ryzyka, spółka z niższym ratingiem oferuje obligacje o wysokiej dochodowości, dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC).

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 4 lat, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują stosunkowo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie przez spółki, na których ciąży ryzyko
zdolności do pełnej realizacji zobowiązań (dla rynków instrumentów wysokodochodowych ratingi kształtują się na poziomie od BB+ do CCC), a także akceptują średnie ryzyko zmian kursu złotego do innych walut, w szczególności do Euro.

 TFI ING Długo Korporacyjnego

ING Średnich i Małych Spółek

Subfundusz inwestuje do 100% w akcje, głównie średnich i małych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje, tzn. liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanych środków, a także akceptują ryzyko związane z koncentracją inwestycji w akcje spółek z segmentu średnich i małych spółek.

 TFI ING średnich i małych spółek

 
1 , 2 , 3 , 4